ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประชุม

นายอนุรักษ์   รักทอง รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการนำร่องการศึกษาประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร 3

Advertisements

บุคลากรสพป.นครศรีธรรมราช เขต1ร่วมประเพณีเดินแห่ผ้าขึ้นธาตุ

บุคลากรสพป.นครศรีธรรมราช เขต1ร่วมประเพณีเดินแห่ผ้าขึ้นธาตุมาฆบูชา เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมราชของชาวเมืองนครศรีธรรมราช นำทีมโดยนายวิรัตน์  สกุณา รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพฐ.อบรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ

นายสุภัทร  พันธ์พัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักกลุ่มอำนวยการเป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สพท.225   เขต ทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ มี 3 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประมาณ  325  คน  เมือวันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลช กรุงเทพมหานคร

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.